ผศ.ดร. วรดร วัฒนพานิช
Asst.Prof. Woradorn Wattanapanitch

รหัสอาจารย์:E5064
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1578
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

B.Sc. (Electrical and Computer Engineering) Cornell University, USA, 2548

M.S. (Electrical Engineering and Computer Science) MIT, USA, 2550

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science) MIT, USA, 2554

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Low-power Analog & Mixed-Signal Integrated Circuit Design

2) Biomedical Circuits and Systems

ผลงาน