อ.ดร. พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
Pisut Raphisak

รหัสอาจารย์:E5055
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1542
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

M.S. (Electrical Engineering ) West Virginia University, USA, 2542

Ph.D. (Electrical Engineering) West Virginia University, USA, 2552

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Biomedical Signal Processing

2) Time-Series Data Mining

 

Teaching Courses

01205242  Electronic Circuits and Systems

01205305  Digital Circuits and Microcontrollers

01205306 Digital Circuits and Microcontrollers Laboratory

01205584 Data Mining for Electrical Engineers

01205585 Data Warehousing and Modeling for Asset Management

 

Research Topics

Big data (in power system)

Data visualization

Power system asset management

Energy management system

Internet of Things and Microcontrollers

 

Publications

B. Soontornwuttikrai and P. Raphisak, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", in GMSARN International Journal 11 (2017) 76 - 81.

 

W. Buagrod and P. Raphisak, "Electricity Meter Data Visualization for Electricity-Theft Detection", in The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, p. E-65.

 

P. Panthong and P. Raphisak, "Indoor Layout Generation Algorithm Using Wi-Fi and Movement Sensor Signals for Positioning System", in The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, p. E-62.

 

K. Chantanasawee and P. Raphisak, "Cat’s Behavior Classification from Signal Recorded by Gyroscope Sensor", in The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, p. E-61.

 

A. Hokul, P. Raphisak and O. Noohawm, "Data Cleaning Approach for Asset Management of Power Transformer", in The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, p. E-54.

 

B. Soontornwuttikrai and P. Raphisak, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", in The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, p. E-53.

 

อัครา กิตติปฎิมาคุณ และ พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, "วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี - A Method to Estimate Parameters of Probabilistic Model of Power System Reliability from Electricity Interruption Records Using Fuzzy Principle", วิศวกรรมสาร, ฉบับที่ 98 ปีที่ 29 ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 23-30, 2559.

 

การัณย์ ตันทวีวงศ์ และ พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, "วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ - A Novel Clustering Methods (Two-stage Fuzzy-Possibilistic C-Means) for Load Profile Clustering", วิศวกรรมสาร, ฉบับที่ 91 ปีที่ 28 มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 23-30, 2558.

 

เพ็ญจันทร์ สิงห์โอ และ พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, "วิธีการตั้งค่าเป้าหมายความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม - A Method of Reliability Target Setting for Electric Power Distribution Systems by Using Data Envelopment Analysis Technique", วิศวกรรมสาร, ฉบับที่ 78 ปีที่ 24 ตุลาคม - ธันวาคม 2554, หน้า 57-68, 2554.

 

T. Chantakien, P. Raphisak, I. Kumazawa and W. Piyawattanametha, "MEMS-based handheld single-axis confocal microscope design and experiment," The 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, Khon Kaen, 2011, pp. 38-41.
doi: 10.1109/ECTICON.2011.5947765

 

J. Klunvaree and P. Raphisak, "A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target setting," ECTI-CON2010: The 2010 ECTI International Confernce on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Chaing Mai, 2010, pp. 1108-1112.

 

Kitiphop Thongpao, Patamaporn Sripadungtham, Pisut Raphisak, Kobsak Sriprapha and Ekkachart Hattha, "Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in Thailand," ECTI-CON2010: The 2010 ECTI International Confernce on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Chiang Mai, 2010, pp. 74-77.

 

N. Teera-achariyakul, K. Chulakhum, D. Rerkpreedapong and P. Raphisak, "Optimal Allocation of Maintenance Budgets for Reliability Target Setting," 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, Chengdu, 2010, pp. 1-4.
doi: 10.1109/APPEEC.2010.5448913