ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
Patamaporn Sripadungtham

รหัสอาจารย์:E5004
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1537
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Electrical Engineering) U. of Cincinnati, USA, 2538

M.S. (Electrical Engineering) U. of Cincinnati, USA, 2537

BS. (Electrical Engineering) U. of Arizona, 2532

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Photovoltaic systems

ผลงาน