ผศ.ดร. ดุสิต ธนเพทาย
Asst.Prof.Dusit Thanapatay

รหัสอาจารย์:E5016
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1540
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

M.E. (Intellectual Information System Engineering ) Toyama University, Japan, 2543

Ph.D. (System Science and Engineering) Toyama University, Japan, 2546

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Electronics

2) Biomedical Engineering

ผลงาน