ผศ.ดร. ชูเกียรติ  การะเกตุ
Chugiat Garagate

รหัสอาจารย์:E5007
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1511
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

M.Sc. (Microelectronic Systems Design ) University of Southampton, UK, 2535

Ph.D. (Electronics and Computer Science) University of Southampton, UK, 2540

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) VLSI Design and Microprocessors

2) Microelectronic System

ผลงาน