อ. กุลภวา จามรมาน
Goonpawa Jamornmarn

รหัสอาจารย์:E5057
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6(ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1545
โฮมเพจ:

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

M.Sc. (Communication and Media Engineering) University of  Applied Science, Germany, 2546

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Sensitive FET, Semiconductor-Electrolyte Characteristic/Agricultural Sensor

ผลงานตีพิมพ์