รศ.ดร. อุศนา ตัณฑุลเวศม์
Assoc.Prof. Usana Tuntoolavest

รหัสอาจารย์:E5017
ห้องพัก:0602/3 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1565
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

M.S. (Electrical Engineering) PennsylvaniaStateUniveristy, USA, 2540

Ph.D. (Electrical Engineering) Pennsylvania State Univeristy, USA, 2545

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Channel Coding Theory, Reliable Data Communications, Digital Communications, FPGA Implementation

ผลงาน