รศ.ดร. สมหญิง ไทยนิมิต
Assoc.Prof. Somying Thainimit

รหัสอาจารย์: E5042
ห้องพัก: 0603/L1 ชั้น 6 อาคารชูชาติกำภู 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1525
โฮมเพจ: http://pirun.ku.ac.th/~fengsyt

 

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2531

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2536

M.S. (Electrical Engineering) Vanderbilt University, USA, 2540

Ph.D. (Computer Engineering) University of Louisiana at Lafayett, USA, 2545

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ  

Image Processing, Biometrics, Iris Recognition, Pattern Recognition

ผลงานตีพิมพ์ 

 

Image Database 

 Medical Imaging (Visual Lab) 

http://www.ece.ncsu.edu/imaging/Archives/ImageDataBase/Medical/index.html

http://www.computervisiononline.com/datasets