รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
Assoc.Prof. Srijidtra Charoenlarpnopparut

รหัสอาจารย์:E5041
ห้องพัก:0602/1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1530
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

M.S. (Electrical Engineering) Pennsylvania State University, USA, 2537

Ph.D. (Electrical Engineering) Pennsylvania State University, USA, 2547

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Communication Systems and Applications

ผลงาน