รศ.ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล
Assoc.Prof. Vutipong Areekul

รหัสอาจารย์:E5034
ห้องพัก:0603/1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1526
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2526

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2530

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533

Ph.D. (Electrical & Computer Engineering) Washington State University, USA, 2541

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Biometrics/Fingerprint Recognition (Fingerprint Quality Assessment, Enhancement, Registration, Indexing, Matching, and Interoperability)

2) Agricultural Image Processing (Plant Classification, Bacteria Colony Measurement, Insect’s Egg Counting, Leaf Area Measurement, Insect Detection, Silkworm Monitoring)

ผลงาน