รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
Assoc. Prof. Wiroonsak Santipach

รหัสอาจารย์: E5061
ห้องพัก: 0603/L1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1571
โฮมเพจ: http://pirun.ku.ac.th/~fengwrs/

 

 

ประวัติการศึกษา

B.S. (Electrical Engineering), Northwestern University, USA, 2543

M.S. (Electrical and Computer Engineering), Northwestern University, USA, 2544

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Northwestern University, USA, 2549

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Wireless communications

2) Communication theory

ผลงาน