รศ.ดร. วัชรี วีรคเชนทร์
Assoc.Prof.Watcharee Verrakachen

รหัสอาจารย์:E5008
ห้องพัก:อาคาร 9 ชั้น อาคารบุญสมฯ
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1513
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536

M.S.(Electrical Engineering), Northwestern University, สหรัฐอเมริกา, 2539

ผลงาน