รศ.ดร. วรฐ  คูหิรัญ
Assoc.Prof. Waroth Kuhirun

รหัสอาจารย์:E5046
ห้องพัก:อาคาร 14 ชั้น 6
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 081-625-5568
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

M.S. (Electrical Engineering) Pennsylvania State University, USA, 2541

M.M. (Management) College of Management Mahidol University, 2551

Ph.D. (Electrical Engineering) Pennsylvania State University, USA, 2546

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Electromagnetics, Antenna Engineering and Computational Method in Engineering and Science

ผลงาน