ผศ.ดร. วชิระ จงบุรี
Asst.Prof. Wachira Chongburee

รหัสอาจารย์: E5033
ห้องพัก: 0602/2  อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1532
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

M.S. (Electrical Engineering) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2540

Ph.D. (Electrical Engineering) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2546

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Wireless Communication Systems

ผลงาน