รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
Assoc.Prof. Mongkol Raksapatcharawong

รหัสอาจารย์:E5037
ห้องพัก:อาคาร 9 ชั้น 9 อาคารบุญสมฯ
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 081-694-1188
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (ไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533

M.S. (Computer Engineering)   University of Southern California (USA), 2536

Ph.D. (Computer Engineering)  University of Southern California (USA), 2541

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1. การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการสร้างต้นแบบ

2. การพัฒนาชิปวงจรรวมขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี VHDL/FPGA

3. การพัฒนาระบบฝังตัว (embedded system) เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

4. การประมวลผลข้อมูลดาวเทียมเพื่อจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ ในการส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา

ผลงาน