รศ.ดร. พูนลาภ  ลามศรีจันทร์
Assoc.Prof. Poonlap Lamsrichan

รหัสอาจารย์:E5013
ห้องพัก:0602/4 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1547
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

M.Eng. (Electrical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

D.Eng. (Telecommunications) Aisan Institute of Technology, Thailand, 2549

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Digital Image Processing

ผลงาน