ผศ.ดร. พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์
Phunsak Thiennviboon

รหัสอาจารย์:E5066
ห้องพัก:0602/7 อาคาร 14
อีเมล์: :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1528
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

M.S. (Electrical Engineering), University of Southern California, USA, 2541

Ph.D. (Electrical Engineering), University of Southern California, USA, 2545

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1)  Communication Theory

2)  Graphical Modeling for Data Detection

3)  Maximum-Likelihood-based Detection/Estimation

4)  Adaptive/Iterative Data Detection

5)  Turbo-like Channel Coding

6)  Trellis-based Channel Equalization

7)  Co-Channel Interference Mitigration

8)  Direction-of-Arrival Estimation (Direction Finding)