ผศ.ดร. ธีรสิทธิ์  เกษตรเกษม
Asst.Prof. Teerasit Kasetkasem

รหัสอาจารย์:E5048
ห้องพัก:0502/7 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1536
โฮมเพจ: https://sites.google.com/a/ku.th/teerasit-kasetkasem/

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

M.S. (Electrical Engineering), Syracuse University University, USA, 2543

Ph.D. (Electrical Engineering) Syracuse University, USA, 2546

ประวัติการทำงาน

2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553-2557 ประธานดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ)

2546-2548 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2541-2545 Research Assistant under supervision of Prof. Pramod K. Varshney, Syracuse University, Syracuse, New York, USA

2538-2540 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Remote Sensing Image Analysis; Underwater Sonar Image analysis; Underwater Signal Processing; Pattern Classification; Multi-temporal and Mult-sensor Data Fusion; Localization Wireless Sensor Network (WSN); Energy Efficient Signal processing in WSN; Cooperative Signal Process in WSN; Visual Sensor Networks.

การสอน

 • การรับรู้ระยะไกลและแปลความหมาย (Remote Sensing and Interpretation)
 • เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย (Wireless Sensor Networks)
 • ศณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)

รางวัล

 1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 (รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง "ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริงสำหรับวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด"

ทุนวิจัยภายนอก (Outside Research Grants)

 1. GISTDA “ระบบติดตามพื้นที่และช่วงเวลาการเจริญเติบโตของข้าว (CropWatch) โครงการ การพัฒนาแบบจำลองเชิงพลวัตอุปสงค์และอุปทานข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล" Feb. 2017-ปัจจุบัน
 2. GISTDA “โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูล และบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ ๒" Mar. 2016-Feb. 2017
 3. GISTDA “โครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ ๑” Mar. 2016-Feb. 2017
 4. GISTDA “โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต," Feb. 2015-Jan. 2016
 5. GISTDA "โครงการการศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ" May. 2014-Jan. 2015
 6. BIOTECT ที่ปรึกษา โครงการ “Soil Moisture Stress and Cassava Crop Health Detection Using Remote Sensing Techniques in Dan Khun Tot District, Nakhon Ratchsima Province, Northeast Thailand,” 2014-2016
 7. GISTDA "โครงการการศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ" 2013-2013
 8. GISTDA "โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับแก้ค่าสี (Digital Number) สำหรับข้อมูลดาวเทียมไทยโชต" 2012-2012
 9. Thailand Research Fund "Remote Sensing Image Enhancement and Land Cover Mapping from Cloud-Covered and Low Resolution Images by Fusing with Images from Different Modalities and Times" under grant “เมธีวิจัย สกว. (TRF Research Scholar)” 2011-2013
 10. Thailand Research Fund "The development of image classification and restoration algorithms for remotely sensed images" ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ 2007-2010
 11. Minstry of Science and Technology "A development of wireless sensor nodes for basic research units" 2005-2006
 12. CAT Telecomm "A Wireless Sensor Network for Person Localization (Dr. Y. Tipsuwan as the project leader) " 2005-2006
 13. Thailand Research Fund "Image analysis algorithms for Incomplete Remote-Sensing Data" under grant “ ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ 2004-2006

Publications

Journal Papers
 1. T. Sitarapipat, T. Kasetkasem and P. Rakwatin, “Fusion and Registration of THEOS Multispectral and Panchromatic Images," International Journal of Remote Sensing, vol. 35, no. 13, pp. 5120-5147, July 2014.
 2. T. Sritarapipat, P. Rakwatin, and T. Kasetkasem, "Automatic Rice Crop Height Measurement Using a Field Server and Digital Image Processing," Sensors, vol. 14, no. 1, pp.900-926, Jan. 2014
 3. T. Kasetkasem , S. Sriwilai, T. Chanwimaluang, and T. Isshiki, “A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method,” Kasetsart Journal (Natural Science), vol. 47, no. 6, pp.953-956, Nov. 2013.
 4. T. Kasetkasem , P. Rakwatin, R. Sirisommai and A. Eiumnoh, “A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model,” Remote Sensing, vol. 5, no. 10, pp. 5089-5121, Oct. 2013.
 5. T. Kasetkasem , and P.K. Varshney, “An Optimum Land Cover Mapping Algorithm In the Presence of Shadows”, Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 5, No. 3, Pages 592-605, June 2011.
 6. T. Kasetkasem , M.K. Arora, P.K. Varshney and V. Areekul, “Improving Subpixel Classification by Incorporating Prior Information in Linear Mixture Models,” IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 49, No. 2, Pages 1001 – 1013, March 2011.
 7. S.V. Stehman, M.K. Arora, T. Kasetkasem , and P. K. Varshney, “Estimation of Fuzzy Error Matrix Accuracy Measures Under Stratified Random Sampling,” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 73, No. 2, Feb. 2007, Page(s) 165-174.
 8. T. Kasetkasem , M.K. Arora and P.K. Varshney, “Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approach ,” Remote Sensing of Environment, vol. 96, no. 3-4, 30 June 2005, Pages 302-314.
 9. B. Chen, R. Jiang, T. Kasetkasem , and P.K. Varshney, “Channel aware decision fusion in wireless sensor networks,'' IEEE Trans. Signal Processing, vol. 52,  no. 12,  Dec. 2004 Page(s):3454 - 3458
 10. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “Statistical Characterization of Clutter Scenes Based on a Markov Random Field model,” IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, vol. 39,  July 2003 Page(s):1035 - 1050
 11. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “An Image Change Detection algorithms Based on Markov Random Field Models,” IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, vol. 40, pp. 1815-1823, Aug 2002.
 12. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “Communication Structure Planning for Multisensor Detection Systems,” IEE Proceeding of Radar, Sonar and Navigation, pp. 2-8, vol. 148. Feb 2001.
 13. Book Chapters
 14. T. Kasetkasem , “Markov Random Field Models,” Advanced Image Processing Techniques for Remotely Sensed Hyperspectral Data, P.K. Varshney and M.K. Arora Editors, Springer, pp. 159-178, 2004.
 15. T. Kasetkasem , M.K. Arora, and P.K. Varshney, “An MRF Model Based on Approach for Sub-pixel Mapping from Hyperspectral Data,” Advanced Image Processing Techniques for Remotely Sensed Hyperspectral Data, P.K. Varshney and M.K. Arora Editors, Springer, pp. 257-277, 2004.
 16. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “Image Change Detection and Fusion Using MRF models,” Advanced Image Processing Techniques for Remotely Sensed Hyperspectral Data, P.K. Varshney and M.K. Arora Editors, Springer, pp. 279-307, 2004.
 17. Conference Papers
 18. T. Kasetkasem , D. Worasawate, Y. Tipsuwan, P. Theinnviboon, and P. Hoonsuwan, “A Pinger Localization Algorithm Using a Sparse Representation for Autonomous Underwater Vehicles,” The fourteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2017), Phuket, Thailand, June 27-30, 2017.
 19. M. Sanpayao, T. Kasetkasem, T. Isshiki, P. Rakwatin, and T. Chanwimalaung, “A Super-Resolution Land Cover Mapping Based on a Random Forest and Markov Random Field Model,” The fourteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2017), Phuket, Thailand, June 27-30, 2017.
 20. W. Bupphawat, T. Kasetkasem, I. Kumazawa, P. Rakwating and T. Chanwimalaung, “Super-Resolution Land Cover Mapping Based Deep Learning and Level Set Method,” The fourteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2017), Phuket, Thailand, June 27-30, 2017.
 21. A. Luqman, T. Kasetkasem,, F.G. Khan, T. Chanwimaluang, and H. Nakahara, “Identification of Inpainted Satellite Images Using Evalutionary Artificial Neural Network (EANN) and K-Nearest (KNN) Algorithms,” The seventh international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015), Chonburi Thailand, May 7-9, 2017.
 22. P. Keerekeaw, T. Kasetkasem,, P. Bunnun, A. Nishihara, “A Face Tracking Method Using Dominant Orientation Templates and Pose Estimation,” The seventh international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015), Chonburi Thailand, May 7-9, 2017.
 23. A. Luqman, T. Kasetkasem,, K. Wasig, T. Chanwimaluang, and H. Nakahara, “Performance Evaluation of Different Inpainting Algorithms for Remotely Sensed Images,” The 2017 Third Asian Conference on Defence Technology (ADCT), Phuket, Thailand, 18-20 Jan. 2017
 24. T. Kasetkasem,, P. Aonpong, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “A novel land cover mapping algorithm based on random forest and Markov random field models,” the 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2016), Beijing, China, 10-15 July 2016.
 25. S. Thammathiwat and T. Kasetkasem,, “Fusion of segmented image using level set method and Chair-Varshney fusion rule,” The thirteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2016), Chiangmai, Thailand, June 28-July 1, 2016.
 26. S. Tanarat, P. Popattanachai and T. Kasetkasem,, “THAICHOTE level 1A production using SIPRO procedure,” The thirteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2016), Chiangmai, Thailand, June 28-July 1, 2016.
 27. P. Aonpong, T. Kasetkasem,, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “Combining a random forest algorithm and a level set method for land cover mapping,” The thirteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2016), Chiangmai, Thailand, June 28-July 1, 2016.
 28. A. Lekfuangfu, T. Kasetkasem,, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “Land cover mapping classification based on multi Restricted Boltzmann machines and Support Vector Machines,” The thirteenth international conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2016), Chiangmai, Thailand, June 28-July 1, 2016.
 29. P. Aonpong, T. Kasetkasem,, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “The Random Forest Approach for Land Cover Mapping,” The seventh international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2016), Bangkok, Thailand, March 20-22, 2016.
 30. P. Rattanasuwan, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “An SAR Image Speckle Removal Algorithm via Image Segmentation,” The sixth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015), Cha-am, Thailand, March. 22-24, 2015.
 31. R. Jaturapitpornchai, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “A Level-based Method for Urban Mapping using NPP-VIIRS Nighttime Light Data,” The sixth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015), Cha-am, Thailand, March. 22-24, 2015.
 32. N. Cota, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Rice Phenology Estimation Using SAR Time-series Data,” The sixth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015), Cha-am, Thailand, March. 22-24, 2015.
 33. N. Cota, T. Kasetkasem, L. Kovavisaruch and K. Yamaoka, “A Robus Moving Object Tracking,” The sixth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2015) , Cha-am, Thailand, March. 22-24, 2015.
 34. P. Rattanasuwan, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “SAR Multitemporal Speckle Filtering Based on Image Segmentation,” The twelfth international conference on Electrical Engineering/Electrinics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2015), Cha-am, Thailand, June 24-27 2015.
 35. R. Jaturapitpornchai, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, I. Kumazawa, and T. Chanwimaluang, “A Level-based Method for Urban Mapping using Multitemporal SAR Data,” The twelfth international conference on Electrical Engineering/Electrinics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2015), Cha-am, Thailand, June 24-27 2015.
 36. N. Cota, T. Kasetkasem P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Rice Phenology Estimation Based on Statistical Models for Time-series SAR Data,” The twelfth international conference on Electrical Engineering/Electrinics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2015), Cha-am, Thailand, June 24-27 2015.
 37. T. Kasetkasem, P. Phuhinkong, P. Rakwatin, Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “A Flood Mapping Algorithm from Cloud Contaminated MODIS Time-Series Data Using a Makov Random Field Model,” The 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014), Quebec city, Canada, pp. 2507-2510, July 13-18, 2014.
 38. S. Suwannachatkul, T. Kasetkasem, K. Chumkesornkulkit, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Rice Cultivation and Harvest Date Identification Based on a Hidden Markov Model,” The eleventh international conference on Electrical Engineering/Electrinics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2014), Nakhon Ratchasima, Thailand, May 14-17 2014.
 39. P. Phuhinkong, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Unsupervised Segmentation of Synthetic Aperture Radar Inundation Imagery Using the Level Set Method,” The eleventh international conference on Electrical Engineering/Electrinics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI2014), Nakhon Ratchasima, Thailand, May 14-17 2014.
 40. S. Suwannachatkul, T. Kasetkasem, K. Chumkesornkulkit, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Rice Cultivation and Harvest Date Estimation Using MODIS NDVI Time-series Data,” The fifth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), Ayuhdaya, Thailand, Jan. 23-25, 2014.
 41. S. Suwannachatkul, T. Kasetkasem, P. Rakwatin, T. Chanwimaluang, and I. Kumazawa, “Inundation Region Identification Using the Level Set Method, ” The fifth international conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), Ayuhdaya, Thailand, Jan. 23-25, 2014.
 42. D. Apicharttrisorn, K. Apicharttrisorn and T. Kasetkasem , “A Moving Object Tracking Algorithm Using Support Vector Machines in Binary Sensor Networks,” The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013), pp. 529-534, 4-6 Sep. 2013.
 43. W. Punmanee, T. Kasetkasem , T. Chanwimaluang and A. Nishihara, “Naturalness Color Enhancement for THEOS Images,” The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013), pp. 523-528, 4-6 Sep. 2013.
 44. . K. Chumkesornkulki, T. Kasetkasem , P. Rakwatin, A. Eiumnoh, and I. Kumazawa, “Estimated Rice Cultivation Date using an Extended Kalman Filter on MODIS NDVI Time-Series Data,” The 2013 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Thailand, 15-17 May, 2013.
 45. S. Sriwilai, T. Kasetkasem , T. Chanwimaluang, T. Srinark, and T. Isshiki, “A super-resolution mapping algorithm based on the level set method,” The 2013 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Thailand,, pp. 1-6, 15-17 May, 2013.
 46. S. Sriwilai, T. Kasetkasem , T. Chanwimaluang, T. Srinark, and T. Isshiki, “A Land Cover Mapping Algorithm Based on the Level Set Method,” The Forth International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24-26 Jan, 2013.
 47. W. Punmanee, T. Kasetkasem , T. Chanwimaluang and A. Nishihara, “Natural Color Evaluation on Satellite Images, “The Forth International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24-26 Jan, 2013.
 48. . K. Chumkesornkulki, T. Kasetkasem , A. Eiumnoh, P. Rakwatin, and I. Kumazawa, “Estimated Rice Cultivation Date by Using MODIS NDVI Time-Series Data,” The Forth International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24-26 Jan, 2013.
 49. N. Rattanathawornkiti, T. Kasetkasem , T. Chanwimaluang, and M. Sato, “Fusion between Wii Remote and Face API for Desktop Virtual Reality,” The Forth International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24-26 Jan, 2013.
 50. T. Kasetkasem , P. Rakwatin, R. Sirisommai, A. Euimnoh, and T. Isshiki, “A MRF-BASED APPROACH FOR A MULTISENSOR LAND COVER MAPPING OF MIS-RESGISTERED IMAGE” , July 22-27, Munich, Germany, 2012.
 51. . S. Buachan, T. Kasetkasem , S. Marukatat, and H. Kunieda, “A Probabilitistic Approach for an Active Contour-Based Background Subtraction,” ,” The 2012 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Thailand, 16-18 May 2012, pp. 121-1215, 2012.
 52. R. Punviset, T. Kasetkasem , L. Kovavisaruch and T. Isshiki, “An Optimum Markov Random Field-Based Localization Algorithm in Wireless Sensor Networks,” ,” The 2012 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Thailand, 16-18 May 2012, pp. 1251-1254, 2012.
 53. S. Buachan, T. Kasetkasem , S. Marukatat, and H. Kunieda, “A Fast Convergence Active Contour Model-Based Background Subtraction for Object Tracking in Video,” The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012), 2012.
 54. P. Auearunyawat, T. Kasetkasem , A. Wongmaneeroj, A. Nishihara, and R. Keinprasit, “Study of Relationship between Nitrogen Concentration and Sugarcane Leaf Colour,” The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012), 2012
 55. R. Punviset, T. Kasetkasem , L. Kovavisaruch and T. Isshiki, “The Sensor Localization Based on Markov Random Field Model for Stationary Wireless Sensor Network,” The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012).
 56. R. Sirisommai, T. Kasetkasem , A. Eoumnoh, P. Rakwatin, and T. Ishhiki, “The Study of Sugarcane Field Mapping Using Multi-Temporal and Multi-Model Satellite Imagery,” The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012).
 57. S. Pharsook, T. Kasetkasem , P. Larmsrichan, S. Siddhichai, T. Chanwimaluang, and T.Isshiki, The texture classification using the fusion of decisions from different texture classifiers,” The 2011 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Thailand, 17-19 May 2011, Pp. 1003-1006.
 58. N. Phunseantaveekul, and T. Kasetkasem , “A sensor utilization scheme for the coverage guarantee criteria in a wireless sensor network,” The 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 13-16 Feb. 2011, Pp. 208-211.
 59. D. Meetit and T. Kasetkasem , “Improvement of the tracking accuracy through the use of the support vector machine,” The 2010 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Ching Mai, Thailamd, May 19-21, 2010, Pp. 784 -788
 60. S. Khoomboon, T. Kasetkasem , R. Keinprasit and N. Sugino, “Increase a standalone GPS positioning accuracy by using a proximity sensor,” The 2010 annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Ching Mai, Thailamd, May 19-21, 2010, Pp. 584-587
 61. P. Wongsamran, K. Araki, R. Keinprasit, U. Lewlomphaisarl, and T. Kasetkasem , “Power Management for WLAN DAM Environmental Monitoring System,” The 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, Mar 12-14, 2010, Pp. 751-757.
 62. S. Khoomboon, T. Kasetkasem , R. Keinprasit and N. Sugino, “Increase of a GPS Accuracy by Incorporating an Auxiliary Information,” The international Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICICTES 2010, Jan 28-30, 2010.
 63. P. Wongsamran, K. Araki, R. Keinprasit, U. Lewlomphaisarl, and T. Kasetkasem , “Effectiveness of Wireless Network for Dam Environment Monitoring System,” The international Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICICTES 2010, Jan 28-30, 2010.
 64. T. Kasetkasem , N. Homsup, D. Meetit, “An image registration algorithm using a particle filters” The 6th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Chonburi, Thailamd, May 6-9, 2009, Pp. 1120-3.
 65. T. Kasetkasem , V. Kesornpatumanun, and D. Worasawate, “On the Use of Switched-Beam Antennas for a Beacon Node Localization in Wireless Sensor Networks,” The 5th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Krabi, Thailand, May 14-17, 2008, Pp. 285-288.
 66. D. Worasawate, T. Kasetkasem , V. Kesornpatumanun, A. Noymai, P. Klongpramong, and A. Ampungart, “A Simple Switched Beam Antenna System for a Beacon Node Localization in Wireless Sensor Networks,” The 5th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, Krabi, Thailand, May 14-17, 2008, Pp. 217-220.
 67. A. Wichupanyapanish and T. Kasetkasem , “A Low-Complexity Routing Algorithm for Energy-Constrained Wireless Sensor Netyworks,” International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology, Bangkok Thailand, Nov. 21-23, 2007, Pp. 267-270.
 68. T.Kasetkasem, A. Euimnoh, M.K. Arora, and P.K. Varshney, “An MRF Based Approach for Simultanous Land Cover Mapping and Cast Shadow Removal,” 2006 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Denver, Colorado, USA, 31 July-4 August 2006.
 69. T. Kasetkasem , M.K. Arora, and P.K. Varshney, “An MRF Based Approach for Sub-pixel Mapping,” presented in IGRASS 2003 conference, Toulouse, France, July 2003.
 70. B. Chen, R. Jiang, T. Kasetkasem , and P.K. Varshney, “Fusion of decisions transmitted over fading channels in wireless sensor networks,” Proceedings of the 36th Annual Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Pacific Grove, CA, Nov. 2002.
 71. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “Clutter Patch Identifications Based on Markov Random Field Models,” IEEE Radar Conference, April 2002.
 72. T. Kasetkasem and P.K. Varshney. “Further Results on an Image Change Detection Algorithm Based on Markov Random Field Models” 2001 Western New York Image Processing Workshop, 2001.
 73. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, "An Image Change Detection Algorithm Based on Markov Random Field Models," CISS'01.
 74. T. Kasetkasem and P.K. Varshney, “On Communication Structure Planning for Multisensor detection systems,” 32nd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, pp. 508-602, vol. 1.