ผศ.ดร. ธนากร ฆ้องเดช
Asst.Prof. Thanakorn Khongdeach

รหัสอาจารย์:E5058
ห้องพัก:0602/6 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1544
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

กลุ่มแนวทางวิจัย

 

ผลงาน