สาขาควบคุม

ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
Asst. Prof. Chowarit Mitsantisuk

รหัสอาจารย์:E5067
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                        
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1535
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. ดร. กาญจนพันธุ์  สุขวิชชัย
Asst. Prof. Dr. Kanjanapan Sukvichai

รหัสอาจารย์:E5018
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1566
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร. จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล
Jantanee Rungrangpitayagon

รหัสอาจารย์: E5001
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1523
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ. ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
Natthawut Chintaned

รหัสอาจารย์: E5060
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 Ext.1573
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. มิติ  รุจานุรักษ์
Asst.Prof.Miti Ruchanurucks

รหัสอาจารย์:E5012
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1505
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
Assoc. Prof. Peerayot Sanposh

รหัสอาจารย์: E5049

ห้องพัก: 2204/1 อาคาร 2 ชั้น 2 (ฝั่งลิฟท์ชั้น 2)

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1507
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ. เสนีย์ ตั้งสถิตย์
Sanee Tangsatit

รหัสอาจารย์: E5047  

ห้องพัก: ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านห้องธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 Ext.1534 

โฮมเพจ:

อ่านเพิ่มเติม...