สาขาไฟฟ้ากำลัง

อ.ดร. ณิชเบญญา​ จันทนจุลกะ​ ฤกษ์หร่าย​
Nidchabendha Chandanachulaka Roekrai

รหัสอาจารย์: 
ห้องพัก: อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง.0603 (A1)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ext.1519
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร.​ เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์
Naowarat Tephiruk

รหัสอาจารย์: E5075
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1507
โฮมเพจ:

กลุ่มแนวทางวิจัย: Smart Grid, Renewable Energy,

Power system simulation and modelling

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร. อัจฉรา พิเชฐจำเริญ
Achara Pichetjamroen

รหัสอาจารย์: E5072
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
Asst.Prof. Dulpichet Rerkpreedapong

รหัสอาจารย์: E5056
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ext. 1543
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร
Weerawoot Kanokbannakorn 

รหัสอาจารย์: E5069
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 2
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1512
โฮมเพจ:

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ
Assoc.Prof. Kiatiyuth Kveeyarn

รหัสอาจารย์:E5032
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 1 (ด้านเครื่องกล)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1516
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ
Asst.Prof. Komsan Hongesombut, Ph.D.

รหัสอาจารย์:E5023
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1577
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ
Assoc.Prof. Trin Saengsuwan

รหัสอาจารย์:E5040
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                           
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1527
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ปานจิต  ดำรงกุลกำจร
Asst.Prof. Parnjit  Damrongkulkamjorn

รหัสอาจารย์:E5002
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1546
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ. ยุทธศักดิ์  อุราธรรมกุล
Yuthasak  Urathamakul

รหัสอาจารย์:E5051
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1539
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. วิชัย  สุระพัฒน์
Assoc.Prof. Vichai Suraphat

รหัสอาจารย์:E5025
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1521
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
Asst.Prof. SANCHAI  DECHANUPAPRITTHA

รหัสอาจารย์: E5020
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1575
โฮมเพจ: https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=540004

 

อ่านเพิ่มเติม...