สาขาอิเล็คทรอนิคส์

 อ.ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช
Nithiphat  Teerakawanich

รหัสอาจารย์: E5070
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999
โฮมเพจ:
กลุ่มแนวทางวิจัย: Power Electronics and System Integration

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์
Siwapon Srisonphan

รหัสอาจารย์: E5068
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:  02-797-0999 ต่อ 1578
โฮมเพจ:
กลุ่มแนวทางวิจัย:Nano Electronics, Solid State Device, Solar Cell 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ. กุลภวา จามรมาน
Goonpawa Jamornmarn

รหัสอาจารย์:E5057
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6(ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1545
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ชูเกียรติ  การะเกตุ
Chugiat Garagate

รหัสอาจารย์:E5007
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1511
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ดุสิต ธนเพทาย
Asst.Prof.Dusit Thanapatay

รหัสอาจารย์:E5016
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1540
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
Patamaporn Sripadungtham

รหัสอาจารย์:E5004
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1537
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร. พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
Pisut Raphisak

รหัสอาจารย์:E5055
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1542
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. วรดร วัฒนพานิช
Asst.Prof. Woradorn Wattanapanitch

รหัสอาจารย์:E5064
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1578
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
Panya Lao-anantana

รหัสอาจารย์:E5036
ห้องพัก:อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1524
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
Asst.Prof. Siriroj Sirisukprasert

รหัสอาจารย์:E5054
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2
(ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1541
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
อ.ดร. บุศรา พิริยะอนนท์
Busara Piriyanont

รหัสอาจารย์:E5072
ห้องพัก:ห้อง 0603 (A3) อาคาร 14 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1510
โฮมเพจ:

 

 

อ่านเพิ่มเติม...