คู่มือการศึกษา/ปฏิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

     https://sites.google.com/site/khxmultarangreiyntarangsxbmk/

ปริญญาโท-เอก

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัญฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

    http://www.grad.ku.ac.th/

     

คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)

ปริญญาโท-เอก

     รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาตรี

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 60

 

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 54

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 55

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 56

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 57

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 58

คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 59

   

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    ดาวน์โหลตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตร ปี พ.ศ. 2558

    แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 

 + ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา                     + เลือกเรียนสหกิจศึกษา   

 

Study Plan for EE(Telecommunication) -English Program:

กว.

รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (3-รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง2560-มคอ2.pdf)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2560[รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560]1670 Kb
Download this file (BThai-05EE.pdf)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2558[ ]819 Kb
Download this file (Courses_Comparison2556and2560-Thai.pdf)ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตร 2556-2560 [ ]69 Kb
Download this file (ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตร 2556-2560 (เป็นทางการ).pdf)Updated ตารางเทียบหลักสูตร 2556-2560[Updated ตารางเทียบหลักสูตร 2556-2560]121 Kb