หลักสูตรปริญญาเอก

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                            วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

     ภาษาอังกฤษ      Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering

                             D.Eng. (Electrical Engineering) 

2.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      2.1  แบบ 1.1  และแบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

      2.2  แบบ 1.2  และแบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต

3.  ภาษาที่ใช้

     มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

4.  การรับเข้าศึกษา

     รับนิสิตไทยและต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้

5. วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

     ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

     ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     หลักสูตรแบบ 1

     6.1 หลักสูตรแบบ 1.1

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      6.2 หลักสูตรแบบ 1.2

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก กล่าวคือต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      หลักสูตรแบบ 2     

      6.3 หลักสูตรแบบ 2.1

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      6.4 หลักสูตรแบบ 2.2

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก กล่าวคือต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การสำเร็จการศึกษา แบบ 1.1และ แบบ 2.1

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานดังต่อไปนี้

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง
 2. ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง
 3. ในกรณีที่นิสิตรับทุนการศึกษาที่มีการเซ็นสัญญาระบุข้อกำหนดในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดในหลักสูตรนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถจบการศึกษาได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

แบบ 1.2และ แบบ 2.2

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานดังต่อไปนี้

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง
 2. ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง
 3. ในกรณีที่นิสิตรับทุนการศึกษาที่มีการเซ็นสัญญาระบุข้อกำหนดในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดในหลักสูตรนี้ ให้นิสิตปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถจบการศึกษาได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด