หลักสูตรปริญญาโท

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                                           วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                ภาษาอังกฤษ          Master of Engineering Program in Electrical Engineering

                                           M.Eng. (Electrical Engineering)

2.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

3. ภาษาที่ใช้

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. การรับเข้าศึกษา

    รับนิสิตไทยและต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้

5.  การดำเนินการหลักสูตร

     ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

     ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Attachments:
Download this file (presentration_anni_grad 56.pdf)ข้อบ้งคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556[ ]3509 Kb
Download this file (XE06_april 58.pdf)รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา),[รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา), เริ่มใช$ภาคปลาย ปF 2555]95 Kb