ข่าวประชาสัมพันธ์

GSPP สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี เข้าศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทที่สนใจในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครวันที่ 16 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562 (เปิดภาคเรียนวันที่ 9 ธันวาคม 2562)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด และ ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้จาก

https://www.grad.ku.ac.th/gspp_program_f2_62/

 

โครงการ GSPP ปีการศึกษา 2562

 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 

เก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนสำหรับเรียนต่อปริญญาโทได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่ http://www.grad.ku.ac.th/application/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA/

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2562

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในแต่ละปีการศึกษาจำนวนหลายทุน นิสิตที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงสมัครได้ที่ ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

โดยนิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครของแต่ละทุนได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/?p=23645