ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand...

มาพบกันที่ EE Open House 2018
HAPPY NEW YEAR 2019

Spotlight

Ready for TCAS '62

Check out our new English program Track of B.Eng. in Electrical Engineering - EIIR


Watch the VDO to learn all about EIIR program

 เวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่ 

 

ข้อมูลสำหรับนิสิตปัจจุบัน