ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand...

มาพบกันที่ EE Open House 2018
HAPPY NEW YEAR 2019

ข้อมูลสำหรับนิสิตปัจจุบัน