ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

...
WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project

Call for participation - Humanitarian Project Competition for $1000 award!!!

...

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand...

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

 The EE-KU is celebrating fitty...

มาพบกันที่ EE Open House 2018
ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี

Spotlight

Ready for TCAS '62

Check out our new English program Track of B.Eng. in Electrical Engineering - EIIR


Watch the VDO to learn all about EIIR program

 เวอร์ชั่นภาษาไทย คลิกที่นี่ 

 

ข้อมูลสำหรับนิสิตปัจจุบัน